Pappaperm hindrer kjønnsdiskriminering  

Pappaperm hindrer kjønnsdiskriminering  

 

I utkastet til nytt stortingsprogram for KrF foreslås det endringer i foreldrepermisjonsordningen. Programutkastet foreslår å øke permisjonen med fire uker, øke fleksibiliteten rundt når permisjonen kan tas ut, og å øke kvotene til 14 uker, samtidig som et mindretall i programkomiteen går inn for å fjerne kvotene helt. Det er gode grunner til at dersom det skal gjøres endringer i kvotene så burde de økes heller enn fjernes. 

Andreas Skulstad er medredaktør for kristendemokratisk.no, studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og er nestleder i Akershus KrF

Andreas Skulstad er medredaktør for kristendemokratisk.no, studerer samfunnsøkonomi ved UiO og er nestleder i Akershus KrF.

Det kristendemokratiske subsidiaritetsprinsippet legger til grunn at større fellesskap bare skal gripe inn når de små fellesskapene ikke klarer å løse oppgavene sine. Prinsippet skal sikre at makten ikke er samlet hos en stor og sentral aktør, men i større grad spredt på mindre og flere aktører. Prinsippet taler for at familiene selv, og ikke staten, skal få finne ut av noe så trivielt som hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet. Samtidig opplever kvinner som venter barn høy grad av diskriminering i arbeidslivet, en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen mellom kjønnene kan være en god måte å møte dette på.


K
vinner diskrimineres i arbeidslivet
Likestillingsombudet bestilte i mars 2015 en undersøkelse om diskriminering av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Den var klar i sin konklusjon om at kvinner som venter barn i vesentlig større grad enn menn i samme situasjon opplever diskriminering i arbeidslivet. Undersøkelsen fant at kvinner i høyere grad enn menn ble spurt på jobbintervju om de ventet barn og at de som var i jobb ble møtt med negative reaksjoner fra en sjef på at de ventet barn. I tillegg oppga 20 % av kvinnene at de har unnlatt å søke jobb når de venter barn i frykt for å bli diskriminert eller være en belastning for arbeidsgiver.

Konsekvensen av at det er en gjennomgående skjevhet i fordelingen av foreldrepermisjonen er at arbeidsgiveren anser det som en større «risiko» for at en kvinne heller enn en mann blir borte fra jobben over lengre tid som følge av foreldrepermisjon. Den kristendemokratiske tenkningen om menneskets likeverd impliserer åpenbart en politikk som møter kjønnsbaserte diskrimineringen.

Fedres permisjon følger kvoten
En effektiv måte å sikre mindre diskriminering på bakgrunn av kjønn i arbeidslivet på ville vært om det ble en likere fordeling av permisjonstiden mellom mor og far. Statistikk som NAV fører viser derimot at antall dager fedre tar ut i permisjon følger den til enhver tid kvoterte mengden. Når kvoten gikk ned fra 14 til 10 uker i 2014 gikk også permisjonstiden til fedre ned. Bare 34,6% fedre tok i 2015 ut mer permisjon enn kvoten på 10 uker, og gjennomsnittlig antall dager i permisjon var 47 blant fedrene mot 118 blant mødrene.

Et viktig element handler om presset mange fedre utsettes for av sine arbeidsgivere om å ikke ta ut fedrekvoten. Likestillingsombudet opplever at stadig flere fedre tar kontakt nettopp av denne grunnen. Fedrekvoten har stor oppslutning blant småbarnsforeldre og begge kjønn, kanskje dette skyldes at kvoten gir dem noe å slå i bordet med når de opplever press fra arbeidsgiverne. Dersom den fjernes er det derfor ikke nødvendigvis slik at vi flytter makt fra staten tilbake til familiene, men i stedet lar fedrenes arbeidsgivere få bestemme hvem som skal gå hjemme med barnet.

Grunnene til den store ulikheten mellom kjønnene kan være mange og sammensatte. Det kan være ubevisste forventninger knyttet til kjønnene man opplever at man må leve opp til, økonomiske grunner som at mannen har en høyere inntekt enn kvinnen, eller press som pålegges utenfra enten det er mannens arbeidsgiver eller sosiale normer.

Familiene trenger staten
Kristendemokratiets utfordring ligger i å sikre økt likestilling ved en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen på makronivå, samtidig som familienes valgfrihet ivaretas på mikronivå. Ved å kvotere deler av permisjonstiden viser statistikken at fordelingen jevnes ut, samtidig som familiene fortsatt får stor fleksibilitet rundt hvordan de ønsker å bruke den resterende permisjonen. Det må heller ikke neglisjeres at kvotering på dette feltet er en mildere form for styring. Heller enn å tvinge familiene til å organisere seg på en spesiell måte kan familiene få økt permisjon dersom begge foreldrene bruker den.

Subsidiaritetsprinsippet vil skyve makt oppover fra små til store fellesskap når de små ikke klarer å løse oppgavene sine. Utøvelse av press fra arbeidsgivere og diskriminering i arbeidslivet er nettopp slike utfordringer der mindre fellesskap som familiene trenger staten.

Bildet er hentet fra wikimedia.org