Ja til felles ekteskapslov

Ja til felles ekteskapslov

I denne teksten vil jeg vise hvordan man ut i fra kristendemokratisk ideologi kan si ja til at likekjønnede par skal kunne gifte seg.

Debatten om den nye ekteskapsloven som trådte i kraft 1. Januar 2009 var kaotisk på flere måter. Hovedgrunnen var at Stoltenberg 2-regjeringen la opp til en rekke endringer i ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven samtidig.

Hanne Marie

Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen er 1. nestleder i Buskerud KrF og teologistudent ved Det teologiske Menighetsfakultet

Sammensuriet av argumenter og ulike temaer i debatten har ført til et ”enten er du med oss, eller så er du mot oss”- mentalitet som igjen har resultert i en grov polarisering i den norske debatten Jeg mener at kristendemokrater på mange måter har falt i denne fellen, noe som gjør at argumentene knyttet til selve ekteskapsinngåelsen mellom likekjønnede par, ikke er linket til primærargumenter basert på kristendemokratisk ideologi. Her har sekundærargumenter vært knyttet opp mot barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Debatten har dreid seg rundt barns rettigheter.

Tema og avgrensing

I denne teksten vil jeg vise hvordan man ut i fra kristendemokratisk ideologi kan si ja til at likekjønnede par skal kunne gifte seg. Debattene om blant annet adopsjon, surrogati, sæd- og eggdonasjon mener jeg må debatteres på eget grunnlag og blir ikke berørt her.

Kristendemokratisk ideologi

Kristendemokratiet har en sterk verdiorientering som ikke tar utgangspunkt i systemet, men i mennesker og verdier.[1] Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av at alle mennesker har en unik verdi som ingen har rett til å krenke, og vi er skapt til å leve i fellesskap. Prinsippet om fellesskap er at mennesket utvikler og realiserer seg selv sammen med andre mennesker, og fellesskapet må romme det mangfoldet som finnes av ulike mennesker. Videre innebærer den kristne nestekjærligheten en radikal grunnholdning for hvordan vi som medmennesker skal møte hverandre.[2] Dette har store konsekvenser for prinsippet om menneskeverdet hvor en kristendemokrat er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realisering av menneskerettigheter for alle mennesker.

Hva slags konsekvenser har dette for en holdning til en ekteskapslov som også innbefatter likekjønnede par?

Ekteskapets rammer

I forhistoriske tider ble ekteskapet sett på som en ramme for samliv mellom mann og kvinne, orienter mot ektefellenes gjensidige hjelp og støtte, samt mot fødsel og oppdragelse av barn. Ekteskapet som samfunnsordning i dag har forandret seg på mange måter: I følge Store norske leksikon er ekteskap eller giftemål ”en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer, gir juridiske rettigheter til barn og danner en regulerende ramme om familielivet”. [3] Hovedprinsippet er at to, likestilte personer over 18 år (16 år hvis samtykke fra foreldre er gitt) kan gifte seg, med påfølgende rettigheter et ekteskap innebærer.[4] Ekteskap som en samfunnsordning er populær i Norge: I 2013 ble det inngått 23 400 ekteskap som ligger på gjennomsnittet fra 2001-2010. [5]

Ekteskap for to

Partnerskapsloven gav absolutt et viktig juridisk gjennombrudd for homofiles rettigheter, men viste seg å være en ordning som diskriminerte og ikke var juridisk holdbar. Det ble rett og slett en annenrangs form for ekteskap noe som også ble pekt på i høyesterett i Vermont i år 2000. [6] Mangfoldet i samfunnet blir begrenset ved at likekjønnede par blir nedgradert i forhold til heterofile par.

Om to mennesker av samme kjønn ønsker å dele livet sitt sammen og legalisere samlivet sitt, kan jeg ikke se hvorfor en kristendemokrat kan si nei til dette. Ved å si at alle mennesker er skapt forskjellig, mener kristendemokratiet at vi har fått en stor frihet til å velge hvordan vi vil leve våre liv. Vi skal være likeverdige deltakere uten at staten griper inn med begrensing av mangfoldet. [7]

Trosfriheten

En annen side ved dette temaet, som jeg ønsker å si noe kort om helt til slutt, er trossamfunnenes rolle og religionsfrihet. Kristendemokratiet legger vekt på at tro er en viktig del av det å være menneske og at religionen har en naturlig plass i det offentlige rom. Det er derfor riktig og viktig at vigslere tilknyttet et registrert trossamfunn med vigselsrett, har mulighet til å selv bestemme hvem de ønsker skal falle inn under ordningen. Denne muligheten blir i dag gitt gjennom § 13 i Lov om ekteskap[8], men må fortsettes å holdes høyt siden den til stadighet blir bragt på banen i samfunnsdebatten.

[1] ”Den tredje vei – kristendemokrati på norsk.” Erik Lunde, september 2014

[2] Kristelig Folkeparti politisk program 2013-2017

[3] https://snl.no/ekteskap

[4] http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47

[5] https://ssb.no/ekteskap

[6] ”Partnerskapsloven, en parentes” Dag Øistein Endsjø, Dagbladet 7. februar 2004.

[7] Kristelig Folkeparti politisk program 2013-2017

[8] http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47

 

Bildet er hentet fra wikimedia.org